IGGCAS OpenIR  > 兰州油气中心
浏览条目

浏览/检索结果: 共204条,第1-10条 帮助

限定条件                
已选(0)清除 条数/页:   排序方式:
Facile construction of 3D magnetic graphene oxide hydrogel via incorporating assembly and chemical bubble and its application in arsenic remediation 期刊论文
CHEMICAL ENGINEERING JOURNAL, 2019, 卷号: 358, 页码: 552-563
作者:  Liang, Jianjun;  He, Bihong;  Li, Ping;  Yu, Jie;  Zhao, Xiaolan;  Wu, Hanyu;  Li, Jing;  Sun, Yubing;  Fan, Qiaohui
收藏  |  浏览/下载:2/0  |  提交时间:2018/12/17
3D GO hydrogel  Chemical bubble  Content of oxygenated groups  As(III)/As(V)  Ultraquick sorption  
Zebra layers and palaeoenvironment of Late Miocene Stratum in the Linxia Basin, northwestern China 期刊论文
JOURNAL OF EARTH SYSTEM SCIENCE, 2019, 卷号: 128, 期号: 1, 页码: 10
作者:  Nian, Xiuqing;  Liu, Xiuming;  Guo, Hui;  Liu, Zhi;  Lue, Bin;  Han, Fengqing
收藏  |  浏览/下载:0/0  |  提交时间:2019/01/14
Late Miocene strata  Zebra layers  tilted side slope  anisotropy of magnetic susceptibility (AMS)  palaeoenvironment  Linxia Basin  
The effect of pressure and hydrocarbon expulsion on hydrocarbon generation during pyrolyzing of continental type-III kerogen source rocks 期刊论文
JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING, 2018, 卷号: 170, 页码: 958-966
作者:  Wu, Yuandong;  Zhang, Zhongning;  Sun, Lina;  Li, Yuanju;  Su, Long;  Li, Xingpeng;  Xu, Hao;  Tu, Yang
收藏  |  浏览/下载:11/0  |  提交时间:2018/10/08
Pressure  Hydrocarbon expulsion  Continental type-III kerogen  Semi-closed condition  
Geochemical and petrographic evidence for the co-occurrence of races B and L of Botryococcus braunii in the Maoming oil shales, China 期刊论文
ORGANIC GEOCHEMISTRY, 2018, 卷号: 125, 页码: 14-23
作者:  Lu, Hong;  Zhang, Yujiao;  Peng, Qiao;  Ji, Liming;  Zhang, Mingzhen;  Peng, Ping'an;  Sheng, Guoying;  Liu, Dehan
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/11
B. braunii  Botryococcanes  Lycopanes  Monoaromatic lycopane  Race B  Race L  Fossils  
Bioleaching of copper- and zinc-bearing ore using consortia of indigenous iron-oxidizing bacteria 期刊论文
EXTREMOPHILES, 2018, 卷号: 22, 期号: 6, 页码: 851-863
作者:  Sajjad, Wasim;  Zheng, Guodong;  Zhang, Gaosen;  Ma, Xiangxian;  Xu, Wang;  Khan, Suliman
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/11
Bioleaching  Iron-oxidizing bacteria  Acidithiobacillus ferrooxidans  Mossbauer spectroscopy  
Arsenazo-functionalized magnetic carbon composite for uranium(VI) removal from aqueous solution 期刊论文
JOURNAL OF MOLECULAR LIQUIDS, 2018, 卷号: 269, 页码: 441-449
作者:  Li, Ping;  Wang, Jingjing;  Wang, Xiaoli;  He, Bihong;  Pan, Duoqiang;  Liang, Jianjun;  Wang, Fangkuo;  Fan, Qiaohui
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/11
Fe3O4@C@ASA  U(VI)  Recovery  Brine  Extraction mechanism  
Volcanic reservoir characteristics and hydrocarbon genesis of Jiamuhe formation in Jinlong 2 wellblock, Junggar Basin 期刊论文
PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY, 2018, 卷号: 36, 期号: 19, 页码: 1516-1523
作者:  Zhang, Xilong;  Xia, Yanqing;  Zhang, Yan;  Chen, Yongxin;  Zhang, Gaoqing;  Gao, Wenqiang
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/17
hydrocarbon genesis  jiamuhe formation  jinlong 2 wellblock  Junggar Basin  volcanic reservoir characteristics  
Comparative Study of Hydrogen and Carbon Isotopic Composition of Gases Generated from the Pyrolysis of a Peat under Saltwater and Freshwater Conditions 期刊论文
ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2018, 卷号: 92, 期号: 5, 页码: 1879-1887
作者:  Wu Yingzhong;  Duan Yi;  Zhao Yang;  Cao Xixi;  Ma Lanhua;  Qian Yaorong;  Li Zhongping;  Xing Lantian
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/11
simulation experiment  gas product  hydrogen and carbon isotope  diagenetic water medium  influencing factor  Xinjiang  
Mid-Cretaceous Hothouse Climate and the Expansion of Early Angiosperms 期刊论文
ACTA GEOLOGICA SINICA-ENGLISH EDITION, 2018, 卷号: 92, 期号: 5, 页码: 2004-2025
作者:  Zhang Mingzhen;  Dai Shuang;  Du Baoxia;  Ji Liming;  Hu Shusheng
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/11
Mid-Cretaceous  hothouse  wildfire  early angiosperm  diversification  
Carbon isotope variations in inorganic carbon materials: Implications for mud volcanic carbon cycling in the northern Tianshan fold zone, Xinjiang, China 期刊论文
APPLIED GEOCHEMISTRY, 2018, 卷号: 97, 页码: 32-39
作者:  Chen, Zhi;  Li, Ying;  Du, Jianguo;  Zheng, Guodong;  Li, Yangyang;  Gao, Xiaoqi;  Cui, Yueju;  Zhou, Xiaocheng;  Liu, Lei;  Liu, Hong;  Xie, Chao;  Yan, Long;  Wang, Chengguo
收藏  |  浏览/下载:1/0  |  提交时间:2018/12/11
Geochemistry  Carbon cycling  Mud volcano  Northern tianshan